Sme moderné detské centrum Bibo v starej časti Chorvátskeho Grobu. Zariadenie sa nachádza v novostavbe postavnej v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Príjmame detičky počas celého roka vo veku od 18 mesiacov, ak máme práve voľné miesto. Detičky sú podelené v dvoch malých skupinkách podľa veku. Malým kolektívom dosahujeme nízku chorobnosť.

Vyučovanie prebieha hravou formou podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Pre každý týždeň je vytvorený plán výchovno-vzdelávacej činnosti, v ktorom uvádzame výkonový štandard, alebo výkonovú úroveň. Tieto výkonové úrovne nesúvisia s vekovými kategóriami.

Dva krát do týždňa máme výučbu anglického jazyka metódou Hocus Lotus. Táto metóda je vhodná pre detičky od veku 6 mesiacov.

Základom komunikácie, je rozvoj slovnej zásoby a gramaticky správneho vyjadrovania sa. Čo to znamená ? Snažíme sa rozprávať spisovne.

Sledujte nás na

Strava

Ponúkame kvalitnú stravu pripravovanú certifikovaným dodávateľom, a tým spĺňajúcu príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka. Stravná jednotka sa skladá sa z desiaty, obeda (polievka, hlavné jedlo, nesladený nápoj) a olovrantu. Okrem toho samozrejme zabezpečujeme celodenný pitný režim a podávanie sezónneho ovocia počas celého dňa.

Hygiena

V našej škôlke dbáme na dodržiavanie základných hygienických návykov detí a vedieme ich k veku primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Naše zariadenie spĺňa požiadavky príslušnej legislatívy a je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

Bezpečnosť

Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, preto na ňu dbáme počas celého dňa.

Karneval  2015

Výroba škrabošiek  2015

Mikuláš  2014

Mikuláš  2014

Rodičovský príspevok 280 EUR

Strava zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene

čerstvé ovocie a pitný režim počas celého dňa.

Ponúkame celodennú starostlivosť od 6:30 - 17:30

Naším cieľom je komplexne rozvíjať detskú osobnosť
s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a danosti.

 

celodenné opatrovanie

opatrovanie    (1 dieťa)

opatrovanie    (2 deti)

ostatné

310 € / mesiac + 3€ / deň strava

4,50 € / hod. + 3€ / deň strava

7,00 € / + 6€ / deň strava

podľa dohody

Obedy nám dodávané Škôlka Limbach www.skolkalimbach.sk, ktorá má povolenie

od úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky variť pre detičky.

 

Tlačivo žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole

  Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z.
o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa ) upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne: Rodičovský príspevok  je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť
v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

ODOSIELANIE FORMULÁRA ...

PRIŠLO K CHYBE NA SERVERI.

ODOSLANIE PREBEHLO ÚSPEŠNE

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Adresa

Detské centrum Bibo

Dlhá 8/a, 900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 44854820   DIČ: 1079129821

Telefón

0903 181 629 / 0903 864 391

E-mail

info@dcbibo.sk